Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Μονεμβασιάς

Δεκαοκτώ άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για προσλήψεις...
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Μονεμβασιάς
Δεκαοκτώ άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις παρακάτω ειδικότητες:
• Τρείς θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 4μηνης διάρκειας
• Πέντε θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 5μηνης διάρκειας
• Μία θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών, 4μηνης διάρκειας
• Εννέα θέσεις ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας, 4μηνης διάρκειας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 6 Ιουνίου, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα προσωπικού του δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.