25 προσλήψεις εργατών στη Λακωνία

Σε Δήμο Σπάρτης και ΠΕ Λακωνίας

Τρίτη, 05 Ιούλιος 2016 13:21 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
25 προσλήψεις εργατών στη Λακωνία

Συνολικά 25 θέσεις εποχιακής εργασίας «ανοίγουν» σε υπηρεσίες του Δήμου Σπάρτης και της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Ειδικότερα, ο Δ. Σπάρτης θα προσλάβει 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, ενώ η ΠΕ Λακωνίας θα προχωρήσει σε πέντε προσλήψεις εργατών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

20 προσλήψεις εργατών
στο Δ. Σπάρτης
Έως 8/7 η υποβολή αιτήσεων
Σε πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για το μήνα Ιούλιο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του, θα προχωρήσει ο Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερα, θα προσληφθούν έως 20 άτομα με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο. Σημειώνεται ότι για τις προσλήψεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), από τη Δευτέρα  4 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Πέντε θέσεις
στην ΠΕ Λακωνίας
Εξάλλου, η ΠΕ Λακωνίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Ειδικότερα, θα προσληφθούν: α) δύο άτομα για απασχόληση μέχρι 34 ημερομίσθια, β) τρία άτομα για απασχόληση μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές της ΠΕ Λακωνίας,

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Ειδικότερα, με την αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. του Ν. 2207/1994. 5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. 6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕ Λακωνίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο (2° χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ. 23100 Σπάρτη), απευθύνοντάς την υπόψη τη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2731363188).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από τις 6/7 έως και τις 11/7/2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti