20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Έως 8/8 η υποβολή αιτήσεων

Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2016 13:43 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Σε πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο για το μήνα Αύγουστο, θα προχωρήσει ο Δήμος Σπάρτης. Σκοπός είναι η κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και βοτανίσματα).

Η ειδικότητα που ζητείται είναι ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), έως και 8 Αυγούστου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti