Δύο προσλήψεις γυμναστών στον Αθλητικό Οργανισμό Δ. Σπάρτης

Έως 4/12 η υποβολή αιτήσεων

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2016 15:01 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δύο προσλήψεις γυμναστών στον Αθλητικό Οργανισμό Δ. Σπάρτης

Την πρόσληψη δύο πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός Δ. Σπάρτης, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017. Οι προσλήψεις αφορούν απασχόληση διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση.

Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής: 1. Παιδί και Αθλητισμός, 2. Άθληση και Γυναίκα, 3. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία, 4. Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής (δίνεται από τον Αθλητικό Οργανισμό)
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος  δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (δεν προσμετρώνται μόρια)
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπρόσωπους, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα  Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Διεύθυνση: Δωριέων 11), κατά της ώρες 10:00 έως 14:00 τηλέφωνο επικοινωνίας: 27310-29082 Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνουν δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρίας ταχυμεταφοράς, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti