20 θέσεις εργασίας σε αρχ. χώρους της Λακωνίας

Δείτε τις ειδικότητες και τις περιοχές

Πέμπτη, 02 Μάρτιος 2017 19:42 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 θέσεις εργασίας σε αρχ. χώρους της Λακωνίας

Με απόφασή του, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες, Προσωπικό Καθαριότητας, κ.α.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα επτά μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο.

Στη Λακωνία προκηρύσσονται 18 θέσεις ΔΕ ημερησίων φυλάκων και μία ΔΕ νυχτοφύλακα για τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Μυστρά, ενώ «ανοίγει» και μία θέση ΔΕ ημερησίου φύλακα για το Κάστρο Γερακίου.

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις παραπάνω υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Για το φυλακτικό προσωπικό (ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες) εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής απόφασης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti