Οκτώ προσλήψεις στην ΠΕ Λακωνίας

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 08:05 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Οκτώ προσλήψεις στην ΠΕ Λακωνίας

Στην πρόσληψη συνολικά οκτώ ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2017, θα προχωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:  Μία θέση ΔΕ  Χειριστών  Μηχανημάτων  Έργου (διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες), Έξι θέσεις ΥΕ  Εργατών (διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες), Μία θέση ΔΕ Οδηγών (διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες)

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν κατ'ελάχιστο τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται (σε απλά φωτοαντίγραφα) :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3.  Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής για τους ενδιαφερόμενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
4.  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ή Μηχανοδηγού- Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων.(μόνο για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου)
6. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας (μόνο για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών )
7. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας   (ΠΕΙ) (για την   ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών )
8.  Βιογραφικό σημείωμα
9. Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία) στην οποία να δηλώνεται ότι:
Ι. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του ΠΔ 164/2004 περί μη σύναψης διαδοχικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004 , δηλ διαδοχικές συμβάσεις που το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ τους είναι λιγότερο των τριών μηνών και ότι δεν έχουν συμπληρώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 24 μήνες απασχόλησης με συμβάσεις με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων:
ΙΙ) Το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών, ή πρόσκαιρων αναγκών.
ΙΙΙ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ήτοι να μην έχουν εργαστεί πάνω από έξι (6) μήνες το τελευταίο δωδεκάμηνο με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης με σύμβαση ΙΔΟΧ σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ 1 του ν. 2190/94, όπως ισχύει (εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, απασχόλησης με προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας και μερικής απασχόλησης).
Ιν)Στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική κατα¬δίκη , υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση )
10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
11. Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κατά περίπτωση μνημονεύεται ανωτέρω (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος .
12. Θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη- ρεσία αντίγραφο ποινικού μητρώου

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συνοδευόμενη από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Λακωνίας, η οποία βρίσκεται στη Σπάρτη, στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης -Γυθείου και ώρες 09:00 -14:30. Πληροφορίες στο τηλ 2731363194 & 2731363196.

Λόγω του επείγοντος η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ή ειδικοτήτων προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την πρόσληψη του .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα των αιτήσεων από τη Γραμματεία και το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας.


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάντε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti