Επτά θέσεις εργασίας στα Νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων

Οι ζητούμενες ειδικότητες και οι προθεσμίες

Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 17:24 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Επτά θέσεις εργασίας στα Νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες διαχείρισης νοσοκομειακού ιματισμού, ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας.

Ειδικότερα, πρόκειται για 4 θέσεις με ειδικότητα ΥΕ Πλύντες-τριες ρυπαρού  ιματισμού για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και 3 θέσεις με ειδικότητα ΥΕ Πλύντες-τριες ρυπαρού ιματισμού για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.

Και στις δύο υποπεριπτώσεις, η απασχόληση είναι συνολικής διάρκειας 24 μηνών (20 ώρες εβδομαδιαίως).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης,  (δηλαδή  απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  τεχνικής  σχολής  Ν.Δ.  580/1970 ή απολυτήριος  τίτλος Εργαστηρίων  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  του άρθρου  1  του  Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής ή άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 31-3-2017, "για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ. 23100 - Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 27 Ιανουαρίου 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti