Άνοιξαν οι αιτήσεις για 142 θέσεις στα δασαρχεία της Λακωνίας

Αναλυτικά οι ζητούμενες ειδικότητες και οι προθεσμίες

Δευτέρα, 21 Μάιος 2018 15:34 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για 142 θέσεις στα δασαρχεία της Λακωνίας

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 21/5 οι αιτήσεις για τις 5.066 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορούν τα δασαρχεία της χώρας για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής προστασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του οργανισμού (www.oaed.gr), έως και  31/05/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς.

∆ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Οι προκηρυχθείσες θέσεις
στη Λακωνία
Ειδικότερα, στη Λακωνία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ανά δασαρχείο του νομού και ειδικότητα:

Δασαρχείο Σπάρτης
- 2 θέσεις (ΠΕ) Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
- 2 θέσεις (ΤΕ) Δασοπόνων
- 4 θέσεις (ΔΕ) Ειδικών Δασικής Προστασίας
- 2 θέσεις (ΔΕ) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
- 2 θέσεις (ΔΕ)  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτής Γαιών-Γκρέιντερ)
- 1 θέση (ΔΕ) Φυλάκων
- 5 θέσεις (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού
- 50 θέσεις (ΥΕ) Εργατών-Εργατριών

Δασαρχείο Γυθείου
- 1 θέση (ΠΕ) Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
-  1 θέση (ΤΕ) Δασοπόνων
- 2 θέσεις (ΔΕ) Ειδικών Δασικής Προστασίας
- 3 θέσεις (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού
- 30 θέσεις (ΥΕ) Εργατών-Εργατριών

Δασαρχείο Μολάων
- 1 θέση (ΠΕ) Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
-  1 θέση (ΤΕ) Δασοπόνων
- 2 θέσεις (ΔΕ) Ειδικών Δασικής Προστασίας
- 3 θέσεις (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού
- 30 θέσεις (ΥΕ) Εργατών-Εργατριών

Οι ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α’ 128), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.
- Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

Τα κριτήρια
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Μισθοί
Το µισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο από 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο από 431,75 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δείτε την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος εδώ


Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti