Δύο συνεργάτες παιδιάτρους προσλαμβάνει το Νοσοκομείο Σπάρτης

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 15:30 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δύο συνεργάτες παιδιάτρους προσλαμβάνει το Νοσοκομείο Σπάρτης

Για την κάλυψη των αναγκών του Παιδιατρικού Τμήματος, σε ιατρικό προσωπικό, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ενδιαφέρεται για συνεργασία με δύο ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής. Η απασχόληση θα γίνει με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών έκαστος, ήτοι από 28/9/2020 έως 28/11/2020, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφόσον επιθυμούν, οι συνεργάτες ιατροί δύναται να  εκτελούν  πρωινό ωράριο ή να  εφημερεύουν  σύμφωνα με τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής και μέχρι τον αριθμό 8 εφημεριών έκαστος ή και τα δύο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 1. Έλληνες πολίτες, 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλόλητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν  νόμιμη απαλλαγή, 5. Εφόσον προσληφθούν, να εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες, 6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Σπάρτη Λακωνίας Τ.Κ. 23100, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν  ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, 4.    Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών, 5.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος, 6. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.

Σε περίπτωση που δηλωθούν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων, η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και ξεκινάει από 14/9/2020 έως και 23/9/2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 24 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti