«Ανοίγουν» 34 θέσεις εργασίας σε δήμους της Λακωνίας

Διάρκειας 8 μηνών μέσω ΑΣΕΠ

Τρίτη, 11 Μάιος 2021 07:26 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Ανοίγουν» 34 θέσεις εργασίας σε δήμους της Λακωνίας

Στην έγκριση πρόσληψης συνολικά 2.044 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ, που θα απασχοληθούν με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’). Η δαπάνη ύψους 19.168.632,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των εν λόγω δήμων, θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι συγκεκριμένοι δήμοι.

Οι προσλήψεις στη Λακωνία
Οι θέσεις εργασίας που έχουν κατανεμηθεί στους δήμους της Λακωνίας έχουν ως εξής:
• Αν. Μάνης: 6
• Ελαφονήσου: 1
• Ευρώτα: 8
• Μονεμβασίας: 19

Η προκήρυξη
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Τριτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
• Χρόνος ανεργίας: 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες σε περίπτωση συνεχών πλήρων μηνών, 40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας με ανώτατο όριο τους 9 μήνες σε περίπτωση μη συνεχών πλήρων μηνών εντός των τελευταίων 18 μηνών. Άνεργος για την εφαρμογή της υποπερ. α΄ θεωρείται ο υποψήφιος που έχει 4 τουλάχιστον μήνες ανεργίας.
• Πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 300 μονάδες, γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17): 200 μονάδες,
• Μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: 100 μονάδες,
• Ανήλικα τέκνα: πενήντα 50 μονάδες για κάθε τέκνο και μέχρι 6.
• Τίτλοι σπουδών: οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40 και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό 20. Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ειδικώς για τους προπτυχιακούς τίτλους της αλλοδαπής, εκτός από την αναγνώρισή τους κατά την παρ. 7 του άρθρου 20, απαιτείται και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στην περίπτωση κατά την οποία, σε προπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, δεν υφίσταται αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και θεωρείται ότι φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
•  διδακτορικό δίπλωμα: 150 μονάδες,
• αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: 70 μονάδες,
• ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): 35 μονάδες,
• δεύτερος τίτλος σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας: 30 μονάδες.

Μόνο για την κατηγορία ΔΕ:
• δεύτερος τίτλος σπουδών: 25 μονάδες. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Μόνο για την κατηγορία ΥΕ:
Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. δεν μοριοδοτείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Εξαιρέσεις: α) αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν και β) οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας,
• εμπειρία: 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας. Το κριτήριο της περ. β΄ της παρ. 1 και οι οι παρ 3 και 4 του άρθρου 29 εφαρμόζονται αναλόγως,
• αναπηρία υποψηφίου: υποψήφιος με αναπηρία σε ποσοστό 50%, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας: 200 μονάδες,
• αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου: υποψήφιος με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%: 130 μονάδες.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου», της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία άνω των 24 ετών