Προδημοσίευση προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται...
Τρίτη, 01 Ιούνιος 2010 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προδημοσίευση προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη-κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:
- Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). 
- Ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια.
- Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής (ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων).
- Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις.
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).
Η πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 και υλοποιείται για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), αποσκοπώντας στην:
- ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
- αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
- δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της συγκεκριμένης πράξης καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.